คำอ่าน หรือ อ่านว่า?

คำอ่าน หรือ อ่านว่า?
คำอ่าน หรือ อ่านว่า?

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

 • รอมร่อ อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ
 • เมยวดี อ่านว่า เมย-วะ-ดี
 • ศาสตราจารย์ อ่านว่า สาด-ตรา-จาน
 • ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-หมัก-ขะ-เม่น
คำอ่าน อ่านว่า คำในภาษาไทย

รวม 50 คำอ่านภาษาไทยที่ใช้บ่อย ๆ

 • กลวิธี อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที
 • กรกฎาคม อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม
 • กาลสมัย อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม
 • กาสาวพัสตร์ อ่านว่า กา-สา -วะ -พัด
 • กามวิตถาร อ่านว่า กาม-วิด-ถาน
 • กรรมาธิการ อ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน
 • กำสรด อ่านว่า กำ-สด
 • ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น
 • ขะมุกขะมอม อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม
 • ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-หมัก-ขะ-เม่น
 • ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด
 • คุณวิเศษ อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด
 • จักราช อ่านว่า จัก-กะ-หราด
 • จันทรุปราคา อ่านว่า จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา
 • ฉศก อ่านว่า ฉอ-สก
 • ดูกร อ่านว่า ดู-กอน
 • ดูกร อ่านว่า ดู-กะ-ระ
 • ตานีนรสโมสร อ่านว่า ตา-นี-นะ-ระ-สะ-โม-สอน
 • แถง อ่านว่า ถะ-แหง
 • ทูลเกล้าฯ อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม
 • ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
 • ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-สาด
 • ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ชะ-ยา
 • ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ยา
 • ปักเป้า อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า
 • ปักเป้า อ่านว่า ปัก-เป้า
 • พระปฐมเจดีย์ อ่านว่า พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี
 • พุมเรียง อ่านว่า พุม-มะ-เรียง
 • พุมเรียง อ่านว่า พุม-เรียง
 • แพร่งสรรพศาสตร์ อ่านว่า แพร่ง-สัน-พะ-สาด
 • มณฑป อ่านว่า มน-ดบ
 • มกร อ่านว่า มะ-กอน
 • มกร อ่านว่า มะ-กะ-ระ
 • เมรุมาศ อ่านว่า เม-รุ-มาด
 • เมยวดี อ่านว่า เมย-วะ-ดี
 • แม่จริม อ่านว่า แม่-จะ-ริม
 • แม่สรวย อ่านว่า แม่-สวย
 • ญาติวงศ์ อ่านว่า ยาด-ติ-วง
 • ยุติ อ่านว่า ยุด-ติ
 • รอมร่อ อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ
 • วุฒิ อ่านว่า วุด-ทิ
 • สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
 • ศัลยแพทย์ อ่านว่า สัน-ละ-ยะ-แพด
 • สัปดาห์ อ่านว่า สับ-ดา
 • ศาสตราจารย์ อ่านว่า สาด-ตรา-จาน
 • สัมปรายภพ อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ
 • เศร้าโศก อ่านว่า เส้า-โสก
 • โสมนัสราชวรวิหาร อ่านว่า โสม-มะ-นัด-ราด-ชะ-วอ-ระ-วิ-หาน
 • อรุณราชวราราม อ่านว่า อะ-รุน-ราด-วะ-รา-ราม
 • 1001 อ่านว่า พัน-เอ็ด

รวม 50 คำในภาษาไทยที่ใช้บ่อย ๆ

 1. กรกฎาคม

  อ่านว่ากะ-ระ-กะ-ดา-คม

 2. กอปร

  อ่านว่ากอบ

 3. กาลสมัย

  อ่านว่ากา-ละ-สะ-ไหม

 4. กำสรด

  อ่านว่ากำ-สด

 5. ขนม

  อ่านว่าขะ-หฺนม

 6. ขะมักเขม้น

  อ่านว่าขะ-มัก-ขะ-เม่น

 7. ขะมุกขะมอม

  อ่านว่าขะ-มุก-ขะ-มอม

 8. ขัดสมาธิ

  อ่านว่าขัด-สะ-หมาด

 9. คณิตศาสตร์

  อ่านว่าคะ-นิด-ตะ-สาด

 10. คมนาคม

  อ่านว่าคะ-มะ-นา-คม

 11. คุณค่า

  อ่านว่าคุน-ค่า

 12. จักรยาน

  อ่านว่าจัก-กะ-ยาน

 13. ตฤณ

  อ่านว่าตฺริน

 14. ตุ๊กตา

  อ่านว่าตุ๊ก-กะ-ตา

 15. ถนน

  อ่านว่าถะ-หฺนน

 16. ธรรมชาติ

  อ่านว่าทำ-มะ-ชาด

 17. ปฐมวัย

  อ่านว่าปะ-ถม-มะ-ไว

 18. ประวัติศาสตร์

  อ่านว่าปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

 19. ประโยชน์

  อ่านว่าปฺระ-โหฺยด

 20. ปรัชญา

  อ่านว่าปฺรัด-ยา

 21. ปรารภ

  อ่านว่าปฺรา-รบ

 22. ปักเป้า

  อ่านว่าปัก-กะ-เป้า

  หมายเหตุปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

 23. พรหมา

  อ่านว่าพฺรม-มา

 24. พระมหากษัตริย์

  อ่านว่าพฺระ-มะ-หา-กะ-สัด

 25. พราหมณ์

  อ่านว่าพฺราม

 26. พฤกษา

  อ่านว่าพฺรึก-สา

 27. พฤหัสบดี

  อ่านว่าพฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

 28. ภูมิปัญญา

  อ่านว่าพู-ม-ปัน-ยา

 29. มกราคม

  อ่านว่ามก-กะ-รา-คม

 30. มณโฑ

  อ่านว่ามน-โท

 31. มรรยาท

  อ่านว่ามัน-ยาด

 32. วิตถาร

  อ่านว่าวิด-ถาน

 33. ศฤงคาร

  อ่านว่าสิง-คาน

 34. สมดุล

  อ่านว่าสะ-มะ-ดุน

 35. สระ

  อ่านว่าสะ

 36. สร้อย

  อ่านว่าส้อย

 37. สร้างสรรค์

  อ่านว่าส้าง-สัน

 38. สัปดาห์

  อ่านว่าสับ-ดา

 39. สัมปรายภพ

  อ่านว่าสำ-ปะ-รา-ยะ-พบ

 40. องุ่น

  อ่านว่าอะ-หฺงุ่น

 41. เปรมปรีดิ์

  อ่านว่าเปฺรม-ปฺรี

 42. เพลา

  อ่านว่าเพ-ลา

 43. เพลารถ

  อ่านว่าเพฺลา-รด

 44. เมรุ

  อ่านว่าเมน

 45. เศร้าโศก

  อ่านว่าเส้า-โสก

 46. เสมา

  อ่านว่าเส-มา

 47. เสลา

  อ่านว่าเส-ลา

 48. แสดง

  อ่านว่าสะ-แดง

 49. แหน

  อ่านว่าแหน

  หมายเหตุใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

 50. โทรทัศน์

  อ่านว่าโท-ระ-ทัด


คำศัพท์หลาย ๆ คำก็ดูคุ้น ๆ แต่ออกเสียงอ่านผิดไปก็มี เพื่อความมั่นใจ สามารถเปิดเข้ามาอ้างอิงที่เว็บไซต์นี้ได้เลย

แท็ก