คำอ่าน หรือ อ่านว่า?

คำอ่าน หรือ อ่านว่า?
คำอ่าน หรือ อ่านว่า?

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

 • รอมร่อ อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ
 • เมยวดี อ่านว่า เมย-วะ-ดี
 • ศาสตราจารย์ อ่านว่า สาด-ตรา-จาน
 • ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-หมัก-ขะ-เม่น
คำอ่าน อ่านว่า คำในภาษาไทย

รวม 50 คำอ่านภาษาไทยที่ใช้บ่อย ๆ

 • กลวิธี อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที
 • กรกฎาคม อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม
 • กาลสมัย อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม
 • กาสาวพัสตร์ อ่านว่า กา-สา -วะ -พัด
 • กามวิตถาร อ่านว่า กาม-วิด-ถาน
 • กรรมาธิการ อ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน
 • กำสรด อ่านว่า กำ-สด
 • ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น
 • ขะมุกขะมอม อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม
 • ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-หมัก-ขะ-เม่น
 • ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด
 • คุณวิเศษ อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด
 • จักราช อ่านว่า จัก-กะ-หราด
 • จันทรุปราคา อ่านว่า จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา
 • ฉศก อ่านว่า ฉอ-สก
 • ดูกร อ่านว่า ดู-กอน
 • ดูกร อ่านว่า ดู-กะ-ระ
 • ตานีนรสโมสร อ่านว่า ตา-นี-นะ-ระ-สะ-โม-สอน
 • แถง อ่านว่า ถะ-แหง
 • ทูลเกล้าฯ อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม
 • ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
 • ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-สาด
 • ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ชะ-ยา
 • ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ยา
 • ปักเป้า อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า
 • ปักเป้า อ่านว่า ปัก-เป้า
 • พระปฐมเจดีย์ อ่านว่า พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี
 • พุมเรียง อ่านว่า พุม-มะ-เรียง
 • พุมเรียง อ่านว่า พุม-เรียง
 • แพร่งสรรพศาสตร์ อ่านว่า แพร่ง-สัน-พะ-สาด
 • มณฑป อ่านว่า มน-ดบ
 • มกร อ่านว่า มะ-กอน
 • มกร อ่านว่า มะ-กะ-ระ
 • เมรุมาศ อ่านว่า เม-รุ-มาด
 • เมยวดี อ่านว่า เมย-วะ-ดี
 • แม่จริม อ่านว่า แม่-จะ-ริม
 • แม่สรวย อ่านว่า แม่-สวย
 • ญาติวงศ์ อ่านว่า ยาด-ติ-วง
 • ยุติ อ่านว่า ยุด-ติ
 • รอมร่อ อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ
 • วุฒิ อ่านว่า วุด-ทิ
 • สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
 • ศัลยแพทย์ อ่านว่า สัน-ละ-ยะ-แพด
 • สัปดาห์ อ่านว่า สับ-ดา
 • ศาสตราจารย์ อ่านว่า สาด-ตรา-จาน
 • สัมปรายภพ อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ
 • เศร้าโศก อ่านว่า เส้า-โสก
 • โสมนัสราชวรวิหาร อ่านว่า โสม-มะ-นัด-ราด-ชะ-วอ-ระ-วิ-หาน
 • อรุณราชวราราม อ่านว่า อะ-รุน-ราด-วะ-รา-ราม
 • 1001 อ่านว่า พัน-เอ็ด

รวม 50 คำในภาษาไทยที่ใช้บ่อย ๆ

กรกฎาคม

อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม

กอปร

อ่านว่า กอบ

กาลสมัย

อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม

กำสรด

อ่านว่า กำ-สด

ขนม

อ่านว่า ขะ-หฺนม

ขะมักเขม้น

อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น

ขะมุกขะมอม

อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

ขัดสมาธิ

อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

คณิตศาสตร์

อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด

คมนาคม

อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม

คุณค่า

อ่านว่า คุน-ค่า

จระเข้

อ่านว่า จอ-ระ-เข้

จักรยาน

อ่านว่า จัก-กะ-ยาน

ซอมซ่อ

อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ

ตฤณ

อ่านว่า ตฺริน

ตุ๊กตา

อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา

ถนน

อ่านว่า ถะ-หฺนน

ธรรมชาติ

อ่านว่า ทำ-มะ-ชาด

ปฐมวัย

อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-ไว

ประวัติศาสตร์

อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

ประโยชน์

อ่านว่า ปฺระ-โหฺยด

ปรัชญา

อ่านว่า ปฺรัด-ยา

ปรารภ

อ่านว่า ปฺรา-รบ

ปักเป้า

อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า

หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

พรหมา

อ่านว่า พฺรม-มา

พระมหากษัตริย์

อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-สัด

พราหมณ์

อ่านว่า พฺราม

พฤกษา

อ่านว่า พฺรึก-สา

พฤหัสบดี

อ่านว่า พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

ภูมิปัญญา

อ่านว่า พู-ม-ปัน-ยา

มกราคม

อ่านว่า มก-กะ-รา-คม

มณโฑ

อ่านว่า มน-โท

วิตถาร

อ่านว่า วิด-ถาน

ศฤงคาร

อ่านว่า สิง-คาน

สระ

อ่านว่า สะ

สร้อย

อ่านว่า ส้อย

สร้างสรรค์

อ่านว่า ส้าง-สัน

สัปดาห์

อ่านว่า สับ-ดา

สัมปรายภพ

อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ

เปรมปรีดิ์

อ่านว่า เปฺรม-ปฺรี

เพลา

อ่านว่า เพ-ลา

เพลารถ

อ่านว่า เพฺลา-รด

เมรุ

อ่านว่า เมน

เศร้าโศก

อ่านว่า เส้า-โสก

เสมา

อ่านว่า เส-มา

เสลา

อ่านว่า เส-ลา

แสดง

อ่านว่า สะ-แดง

แหน

อ่านว่า แหน

หมายเหตุ ใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

โขยกเขยก

อ่านว่า ขะ-โหฺยก-ขะ-เหฺยก

โทรทัศน์

อ่านว่า โท-ระ-ทัด


คำศัพท์หลาย ๆ คำก็ดูคุ้น ๆ แต่ออกเสียงอ่านผิดไปก็มี เพื่อความมั่นใจ สามารถเปิดเข้ามาอ้างอิงที่เว็บไซต์นี้ได้เลย

ความคิดเห็นในหัวข้อ "รวมคำอ่าน ออกเสียงเป็นภาษาไทย"

แท็ก