คำอ่าน หรือ อ่านว่า?

คำอ่านภาษาไทย สะกดคำอ่าน อ่านคำยากให้ออกเสียงได้ถูกต้อง

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

 • รอมร่อ อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ
 • เมยวดี อ่านว่า เมย-วะ-ดี
 • ศาสตราจารย์ อ่านว่า สาด-ตรา-จาน
 • ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-หมัก-ขะ-เม่น

รวม 50 คำอ่านภาษาไทยที่ใช้บ่อย ๆ

คำอ่าน อ่านว่า คำในภาษาไทย

 • กลวิธี อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที
 • กรกฎาคม อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม
 • กาลสมัย อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม
 • กาสาวพัสตร์ อ่านว่า กา-สา -วะ -พัด
 • กามวิตถาร อ่านว่า กาม-วิด-ถาน
 • กรรมาธิการ อ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน
 • กำสรด อ่านว่า กำ-สด
 • ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น
 • ขะมุกขะมอม อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม
 • ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-หมัก-ขะ-เม่น
 • ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด
 • คุณวิเศษ อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด
 • จักราช อ่านว่า จัก-กะ-หราด
 • จันทรุปราคา อ่านว่า จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา
 • ฉศก อ่านว่า ฉอ-สก
 • ดูกร อ่านว่า ดู-กอน
 • ดูกร อ่านว่า ดู-กะ-ระ
 • ตานีนรสโมสร อ่านว่า ตา-นี-นะ-ระ-สะ-โม-สอน
 • แถง อ่านว่า ถะ-แหง
 • ทูลเกล้าฯ อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม
 • ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
 • ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-สาด
 • ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ชะ-ยา
 • ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ยา
 • ปักเป้า อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า
 • ปักเป้า อ่านว่า ปัก-เป้า
 • พระปฐมเจดีย์ อ่านว่า พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี
 • พุมเรียง อ่านว่า พุม-มะ-เรียง
 • พุมเรียง อ่านว่า พุม-เรียง
 • แพร่งสรรพศาสตร์ อ่านว่า แพร่ง-สัน-พะ-สาด
 • มณฑป อ่านว่า มน-ดบ
 • มกร อ่านว่า มะ-กอน
 • มกร อ่านว่า มะ-กะ-ระ
 • เมรุมาศ อ่านว่า เม-รุ-มาด
 • เมยวดี อ่านว่า เมย-วะ-ดี
 • แม่จริม อ่านว่า แม่-จะ-ริม
 • แม่สรวย อ่านว่า แม่-สวย
 • ญาติวงศ์ อ่านว่า ยาด-ติ-วง
 • ยุติ อ่านว่า ยุด-ติ
 • รอมร่อ อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ
 • วุฒิ อ่านว่า วุด-ทิ
 • สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
 • ศัลยแพทย์ อ่านว่า สัน-ละ-ยะ-แพด
 • สัปดาห์ อ่านว่า สับ-ดา
 • ศาสตราจารย์ อ่านว่า สาด-ตรา-จาน
 • สัมปรายภพ อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ
 • เศร้าโศก อ่านว่า เส้า-โสก
 • โสมนัสราชวรวิหาร อ่านว่า โสม-มะ-นัด-ราด-ชะ-วอ-ระ-วิ-หาน
 • อรุณราชวราราม อ่านว่า อะ-รุน-ราด-วะ-รา-ราม
 • 1001 อ่านว่า พัน-เอ็ด

คำศัพท์หลาย ๆ คำก็ดูคุ้น ๆ แต่ออกเสียงอ่านผิดไปก็มี เพื่อความมั่นใจ สามารถเปิดเข้ามาอ้างอิงที่เว็บไซต์นี้ได้เลย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน: คำในภาษาไทย แต่ละคำอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยอย่างไร"

 แท็ก