อ่านว่า

คำอ่าน หมวด ข

คำอ่าน หมวด ข ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำอ่าน หมวด ข ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

คำอ่าน หมวด ข

คำอ่าน หมวด ข ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ขจร
  อ่านว่า ขะ-จอน
 2. ขจรจบ
  อ่านว่า ขะ-จอน-จบ
 3. ขจอก
  อ่านว่า ขะ-จอก
 4. ขจัด
  อ่านว่า ขะ-จัด
 5. ขจาย
  อ่านว่า ขะ-จาย
 6. ขจาว
  อ่านว่า ขะ-จาว
 7. ขจิต
  อ่านว่า ขะ-จิด
 8. ขจิริด
  อ่านว่า ขะ-จิ-ริด
 9. ขจี
  อ่านว่า ขะ-จี
 10. ขจุย
  อ่านว่า ขะ-จุย
 11. ขจ่าง
  อ่านว่า ขะ-จ่าง
 12. ขณะ
  อ่านว่า ขะ-หฺนะ
 13. ขดาน
  อ่านว่า ขะ-ดาน
 14. ขตอย
  อ่านว่า ขะ-ตอย
 15. ขทิง
  อ่านว่า ขะ-ทิง
 16. ขทึง
  อ่านว่า ขะ-ทึง
 17. ขนง
  อ่านว่า ขะ-หฺนง
 18. ขนงเนื้อ
  อ่านว่า ขะ-หฺนง-เนื้อ
 19. ขนด
  อ่านว่า ขะ-หฺนด
 20. ขนน
  อ่านว่า ขะ-หฺนน
 21. ขนบ
  อ่านว่า ขะ-หฺนบ
 22. ขนบธรรมเนียม
  อ่านว่า ขะ-หฺนบ-ทำ-เนียม
 23. ขนม
  อ่านว่า ขะ-หฺนม
 24. ขนมจีน
  อ่านว่า ขะ-หฺนม-จีน
 25. ขนอง
  อ่านว่า ขะ-หฺนอง
 26. ขนอน
  อ่านว่า ขะ-หฺนอน
 27. ขนอบ
  อ่านว่า ขะ-หฺนอบ
 28. ขนัด
  อ่านว่า ขะ-หฺนัด
 29. ขนัน
  อ่านว่า ขะ-หฺนัน
 30. ขนาก
  อ่านว่า ขะ-หฺนาก
 31. ขนาง
  อ่านว่า ขะ-หฺนาง
 32. ขนาด
  อ่านว่า ขะ-หฺนาด
 33. ขนาน
  อ่านว่า ขะ-หฺนาน
 34. ขนาบ
  อ่านว่า ขะ-หฺนาบ
 35. ขนาย
  อ่านว่า ขะ-หฺนาย
 36. ขนำ
  อ่านว่า ขะ-หฺนำ
 37. ขนิษฐ
  อ่านว่า ขะ-นิด
 38. ขนิษฐา
  อ่านว่า ขะ-นิด-ถา
 39. ขนุน
  อ่านว่า ขะ-หฺนุน
 40. ขบถ
  อ่านว่า ขะ-บด
 41. ขบวน
  อ่านว่า ขะ-บวน
 42. ขบวร
  อ่านว่า ขะ-บวน
 43. ขบูร
  อ่านว่า ขะ-บูน
 44. ขม
  อ่านว่า ขม
 45. ขมงโกรย
  อ่านว่า ขะ-หฺมง-โกฺรย
 46. ขมม
  อ่านว่า ขะ-หฺมม
 47. ขมวด
  อ่านว่า ขะ-หฺมวด
 48. ขมวดยา
  อ่านว่า ขะ-หฺมวด-ยา
 49. ขมวน
  อ่านว่า ขะ-หฺมวน
 50. ขมอง
  อ่านว่า ขะ-หฺมอง
 51. ขมอย
  อ่านว่า ขะ-มอย
 52. ขมัง
  อ่านว่า ขะ-หฺมัง
 53. ขมับ
  อ่านว่า ขะ-หฺมับ
 54. ขมา
  อ่านว่า ขะ-มา
 55. ขมิบ
  อ่านว่า ขะ-หฺมิบ
 56. ขมิ้น
  อ่านว่า ขะ-มิ่น
 57. ขมีขมัน
  อ่านว่า ขะ-หฺมี-ขะ-หฺมัน
 58. ขมึง
  อ่านว่า ขะ-หฺมึง
 59. ขมึงทึง
  อ่านว่า ขะ-หฺมึง-ทึง
 60. ขมุ
  อ่านว่า ขะ-หฺมุ
 61. ขมุกขมัว
  อ่านว่า ขะ-หฺมุก-ขะ-หฺมัว
 62. ขมุดขมิด
  อ่านว่า ขะ-หฺมุด-ขะ-หฺมิด
 63. ขมุบ
  อ่านว่า ขะ-หฺมุบ
 64. ขมุบขมิบ
  อ่านว่า ขะ-หฺมุบ-ขะ-หฺมิบ
 65. ขมุม
  อ่านว่า ขะ-หฺมุม
 66. ขม่อม
  อ่านว่า ขะ-หฺม่อม
 67. ขม้ำ
  อ่านว่า ขะ-ม่ำ
 68. ขย-
  อ่านว่า ขะ-ยะ
 69. ขย
  อ่านว่า ขะ-ยะ
 70. ขยด
  อ่านว่า ขะ-หฺยด
 71. ขยม
  อ่านว่า ขะ-หฺยม
 72. ขยล
  อ่านว่า ขะ-หฺยน
 73. ขยอก
  อ่านว่า ขะ-หฺยอก
 74. ขยอง
  อ่านว่า ขะ-หฺยอง
 75. ขยะ
  อ่านว่า ขะ-หฺยะ
 76. ขยะแขยง
  อ่านว่า ขะ-หฺยะ-ขะ-แหฺยง
 77. ขยัก
  อ่านว่า ขะ-หฺยัก
 78. ขยักขย่อน
  อ่านว่า ขะ-หยัก-ขะ-หฺย่อน
 79. ขยักขย้อน
  อ่านว่า ขอ-หยัก-ขะ-ย่อน
 80. ขยัน
  อ่านว่า ขะ-หฺยัน
 81. ขยับ
  อ่านว่า ขะ-หฺยับ
 82. ขยับขยาย
  อ่านว่า ขะ-หยับ-ขะ-หฺยาย
 83. ขยับเขยื้อน
  อ่านว่า ขะ-หยับ-ขะ-เยื่อน
 84. ขยั้น
  อ่านว่า ขะ-ยั่น
 85. ขยาด
  อ่านว่า ขะ-หฺยาด
 86. ขยาบ
  อ่านว่า ขะ-หฺยาบ
 87. ขยาย
  อ่านว่า ขะ-หฺยาย
 88. ขยำ
  อ่านว่า ขะ-หฺยำ
 89. ขยิก
  อ่านว่า ขะ-หฺยิก
 90. ขยิบ
  อ่านว่า ขะ-หฺยิบ
 91. ขยิ่ม
  อ่านว่า ขะ-หฺยิ่ม
 92. ขยี่ขยัน
  อ่านว่า ขะ-หฺยี่-ขะ-หฺยัน
 93. ขยี้
  อ่านว่า ขะ-ยี่
 94. ขยุกขยิก
  อ่านว่า ขะ-หฺยุก-ขะ-หฺยิก
 95. ขยุกขยุย
  อ่านว่า ขะ-หฺยุก-ขะ-หฺยุย
 96. ขยุบ,ขยุบขยิบ
  อ่านว่า ขะ-หฺยุบ, -ขะ-หฺยิบ
 97. ขยุม
  อ่านว่า ขะ-หฺยุม
 98. ขยุย
  อ่านว่า ขะ-หฺยุย
 99. ขยุ้ม
  อ่านว่า ขะ-ยุ่ม
 100. ขย่ม
  อ่านว่า ขะ-หฺย่ม

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด ข"