อ่านว่า

คำอ่าน หมวด จ

คำอ่าน หมวด จ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

รวมคำอ่าน หมวด จ

คำอ่าน หมวด จ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.คำว่าอ่านว่า
1จงกรมจง-กฺรม
2จงกลจง-กน
3จงกลนีจง-กน-ละ-นี
4จงอรจง-ออน
5จงโคร่งจง-โคฺร่ง
6จดุรจะ-ดุ-ระ
7จดุร-จะ-ดุ-ระ
8จดุรงค์จะ-ดุ-รง
9จดูร-จะ-ดู-ระ
10จดูรจะ-ดู-ระ
11จตุ-จะ-ตุ
12จตุจะ-ตุ
13จตุกาลธาตุจะ-ตุ-กา-ละ-ทาด
14จตุตถจะ-ตุด-ถะ
15จตุตถ-จะ-ตุด-ถะ
16จตุตถีจะ-ตุด-ถี
17จตุทิพยคันธาจะ-ตุ-ทิบ-พะ-ยะ-คัน-ทา
18จตุปัจจัยจะ-ตุ-ปัด-ไจ
19จตุปาริสุทธิศีลจะ-ตุ-ปา-ริ-สุด-ทิ-สีน
20จตุร-จะ-ตุ-ระ
21จตุรจะ-ตุ-ระ
22จตุรงคนายกจะ-ตุ-รง-คะ-นา-ยก
23จตุรงคประดับจะ-ตุ-รง-คะ-ปฺระ-ดับ
24จตุรงคพลจะ-ตุ-รง-คะ-พน
25จตุรงคยมกจะ-ตุ-รง-คะ-ยะ-มก
26จตุรงคินีเสนาจะ-ตุ-รง-คิ-นี-เส-นา
27จตุรงคเสนาจะ-ตุ-รง-คะ-เส-นา
28จตุรงคโยธาจะ-ตุ-รง-คะ-โย-ทา
29จตุรถ-จะ-ตุ-ระ-ถะ
30จตุรพิธพรจะ-ตุ-ระ-พิด-ทะ-พอน
31จตุรภุชจะ-ตุ-ระ-พุด
32จตุรภูมิจะ-ตุ-ระ-พูม
33จตุราริยสัจจะ-ตุ-รา-ริ-ยะ-สัด
34จตุรเพทจะ-ตุ-ระ-เพด
35จตุรเวทจะ-ตุ-ระ-เวด
36จตุลังคบาทจะ-ตุ-ลัง-คะ-บาด
37จตุโลกบาลจะ-ตุ-โลก-กะ-บาน
38จทึงจะ-ทึง
39จมูกจะ-หฺมูก
40จยุติจะ-ยุด-ติ
41จรจอน
42จร-จอ-ระ
43จร-จะ-ระ
44จรกจะ-รก
45จรกลู่จอ-ระ-กฺลู่
46จรคั่งจะ-ระ-คั่ง
47จรจรัลจอ-ระ-จะ-รัน
48จรจรัลจอน-จะ-รัน
49จรจัดจอน-จัด
50จรณะจะ-ระ-นะ
51จรดจะ-หฺรด
52จรดลจอ-ระ-ดน
53จรบนจะ-ระ-บน
54จรบันจะ-ระ-บัน
55จรบาทจอ-ระ-บาด
56จรมันจอ-ระ-มัน
57จรมูกจะ-ระ-หฺมูก
58จรรจาจัน-จา
59จรรมจำ
60จรรม-จำ-มะ
61จรรม-จำ
62จรรยาจัน-ยา
63จรรยาบรรณจัน-ยา-บัน
64จรรโจษจัน-โจด
65จรรโลงจัน-โลง
66จรลวงจอ-ระ-ลวง
67จรลาดจะ-ระ-หฺลาด
68จรลายจอ-ระ-ลาย
69จรลิ่วจอ-ระ-ลิ่ว
70จรลีจอ-ระ-ลี
71จรลู่จอ-ระ-ลู่
72จรล่วงจอ-ระ-ล่วง
73จรล่ำจอ-ระ-หฺล่ำ
74จรวจจฺรวด
75จรวดจะ-หฺรวด
76จรวดจรีจฺรวด-จะ-รี
77จรวดไจรจะ-หฺรวด-จะ-ไร
78จรวักจะ-ระ-หฺวัก
79จรสจะ-หฺรด
80จรหลาดจะ-ระ-หฺลาด
81จรหล่ำจอ-ระ-หฺล่ำ
82จรอกจะ-หฺรอก
83จระกล้ายจะ-ระ-กฺล้าย
84จระขาบจะ-ระ-ขาบ
85จระคลับจะ-ระ-คฺลับ
86จระคลุ่มจะ-ระ-คฺลุ่ม
87จระคล้ายจะ-ระ-คฺล้าย
88จระจุ่มจะ-ระ-จุ่ม
89จระทกจะ-ระ-ทก
90จระนำจะ-ระ-นำ
91จระบานจะ-ระ-บาน
92จระบีจะ-ระ-บี
93จระลิ่งจะ-ระ-ลิ่ง
94จระลึงจะ-ระ-ลึง
95จระลุงจะ-ระ-ลุง
96จระเข้จอ-ระ-เข้
97จระเทินจะ-ระ-เทิน
98จระแคงจะ-ระ-แคง
99จรัลจะ-รัน
100จรัสจะ-หฺรัด

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด จ"