คำอ่าน หมวด ถ

คำอ่าน หมวด ถ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

รวมคำอ่าน หมวด ถ

คำอ่าน หมวด ถ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.คำว่าอ่านว่า
1ถกลถะ-กน
2ถงันถะ-หฺงัน
3ถงาดถะ-หฺงาด
4ถนนถะ-หฺนน
5ถนปถะ-หฺนบ
6ถนอมถะ-หฺนอม
7ถนัดถะ-หฺนัด
8ถนันถะ-หฺนัน
9ถนำถะ-หฺนำ
10ถนิมถะ-หฺนิม
11ถนิมสร้อยถะ-หฺนิม-ส้อย
12ถบดีถะ-บอ-ดี
13ถมปรักมาศถม-ปฺรัก-มาด
14ถมอถะ-มอ
15ถมอถะ-หฺมอ
16ถมึงทึงถะ-หฺมึง-ทึง
17ถลถน
18ถลกถะ-หฺลก
19ถลกบาตรถะ-หฺลก-บาด
20ถลนถะ-หฺลน
21ถลมถะ-หฺลม
22ถลอกถะ-หฺลอก
23ถละถะ-ละ
24ถลันถะ-หฺลัน
25ถลาถะ-หฺลา
26ถลากถะ-หฺลาก
27ถลายถะ-หฺลาย
28ถลำถะ-หฺลำ
29ถลีถลำถะ-หฺลี-ถะ-หฺลำ
30ถลึงตาถะ-หฺลึง-ตา
31ถลุงถะ-หฺลุง
32ถลุนถะ-หฺลุน
33ถล่มถะ-หฺล่ม
34ถวัดถะ-หฺวัด
35ถวัดถวันถะ-หฺวัด-ถะ-หฺวัน
36ถวัลถะ-หฺวัน
37ถวัลย์ถะ-หฺวัน
38ถวายถะ-หฺวาย
39ถวินถะ-หฺวิน
40ถวิลถะ-หฺวิน
41ถัณฑิลถัน-ทิน
42ถัณฑิลญถัน-ทิน-ละ-ยะ
43ถัทธถัด
44ถั่วถั่ว
45ถั่วดำถั่ว-ดำ
46ถาวร-ถา-วะ-ระ
47ถาวร-ถา-วอ-ระ
48ถาวรถา-วอน
49ถาวรธิราถา-วะ-ระ-ทิ-รา
50ถาวรวัตถุถา-วอ-ระ-วัด-ถุ
51ถาวรวัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
52ถิรถิ-ระ
53ถิร-ถิ-ระ
54ถีนถี-นะ
55ถีน-ถี-นะ
56ถือศีลถือ-สีน
57ถุลถุน-ละ
58ถุล-ถุน-ละ
59ถุลละถุน-ละ
60ถูป-ถู-ปะ
61ถูปถู-ปะ
62ถูปารหบุคคลถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน
63ถูล-ถู-ละ
64ถูลถู-ละ
65ถเมินถะ-เมิน
66ถ้อยแถลงถ้อย-ถะ-แหฺลง
67เถกิงถะ-เกิง
68เถยเถย-ยะ
69เถย-เถย-ยะ
70เถร-เถน
71เถร-เถ-ระ
72เถรเถน
73เถรภูมิเถ-ระ-พูม
74เถรวาทเถ-ระ-วาด
75เถระเถ-ระ
76เถลิกถะ-เหฺลิก
77เถลิงถะ-เหฺลิง
78เถลือกถลนถะ-เหฺลือก-ถะ-หฺลน
79เถลไถลถะ-เหฺล-ถะ-ไหฺล
80แถงถะ-แหฺง
81แถงถะ-แหง
82แถลงถะ-แหฺลง
83แถลบถะ-แหฺลบ
84โถปริกโถ-ปฺริก
85โถมนาการโถ-มะ-นา-กาน
86ไถงถะ-ไหฺง
87ไถยไถ-ยะ
88ไถย-ไถ-ยะ
89ไถลถะ-ไหฺล

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด ถ"