อ่านว่า

คำอ่าน หมวด น

คำอ่าน หมวด น ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำอ่าน หมวด น ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

คำอ่าน หมวด น

คำอ่าน หมวด น ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. นกุล
  อ่านว่า นะ-กุน
 2. นข
  อ่านว่า นะ-ขะ
 3. นข-
  อ่านว่า นะ-ขะ
 4. นขะ
  อ่านว่า นะ-ขะ
 5. นขา
  อ่านว่า นะ-ขา
 6. นค
  อ่านว่า นะ-คะ
 7. นค-
  อ่านว่า นะ-คะ
 8. นคร
  อ่านว่า นะ-คอน
 9. นคร-
  อ่านว่า นะ-คะ-ระ
 10. นครบาล
  อ่านว่า นะ-คอน-บาน
 11. นครรัฐ
  อ่านว่า นะ-คอน-รัด
 12. นครวาสี
  อ่านว่า นะ-คะ-ระ-วา-สี
 13. นคราทร
  อ่านว่า นะ-คะ-รา-ทอน
 14. นครินทร์
  อ่านว่า นะ-คะ-ริน
 15. นครโสเภณี
  อ่านว่า นะ-คอน-โส-เพ-นี
 16. นคะ
  อ่านว่า นะ-คะ
 17. นคเรศ
  อ่านว่า นะ-คะ-เรด
 18. นท
  อ่านว่า นด
 19. นที
  อ่านว่า นะ-ที
 20. นนตรา
  อ่านว่า นน-ตฺรา
 21. นนทรี
  อ่านว่า นน-ซี
 22. นนทลี
  อ่านว่า นน-ทะ-ลี
 23. นนทิ
  อ่านว่า นน-ทิ
 24. นปุงสกลิงค์
  อ่านว่า นะ-ปุง-สะ-กะ-ลิง
 25. นปุงสกลึงค์
  อ่านว่า นะ-ปุง-สะ-กะ-ลึง
 26. นพ
  อ่านว่า นบ
 27. นพ-
  อ่านว่า นบ-พะ
 28. นพกะ
  อ่านว่า นบ-พะ-กะ
 29. นพคุณ
  อ่านว่า นบ-พะ-คุน
 30. นพนิต
  อ่านว่า นบ-พะ-นิด
 31. นพปฎล
  อ่านว่า นบ-พะ-ปะ-ดน
 32. นพพล
  อ่านว่า นบ-พน
 33. นพพวง
  อ่านว่า นบ-พวง
 34. นพพัน
  อ่านว่า นบ-พัน
 35. นพรัตน์
  อ่านว่า นบ-พะ-รัด
 36. นพศก
  อ่านว่า นบ-พะ-สก
 37. นพศูล
  อ่านว่า นบ-พะ-สูน
 38. นพเก้า
  อ่านว่า นบ-พะ-เก้า
 39. นพเคราะห์
  อ่านว่า นบ-พะ-เคฺราะ
 40. นภ-
  อ่านว่า นะ-พะ
 41. นภ
  อ่านว่า นบ
 42. นภ-
  อ่านว่า นบ-พะ
 43. นภจร
  อ่านว่า นบ-พะ-จอน
 44. นภดล
  อ่านว่า นบ-พะ-ดน
 45. นภมณฑล
  อ่านว่า นบ-พะ-มน-ทน
 46. นภวิถี
  อ่านว่า นะ-พะ-วิ-ถี
 47. นภศูล
  อ่านว่า นบ-พะ-สูน
 48. นภสินธุ์
  อ่านว่า นบ-พะ-สิน
 49. นม
  อ่านว่า นม
 50. นม-
  อ่านว่า นะ-มะ
 51. นมะ
  อ่านว่า นะ-มะ
 52. นมัสการ
  อ่านว่า นะ-มัด-สะ-กาน
 53. นย
  อ่านว่า นะ-ยะ
 54. นย-
  อ่านว่า นะ-ยะ
 55. นยนะ
  อ่านว่า นะ-ยะ-นะ
 56. นยนา
  อ่านว่า นะ-ยะ-นา
 57. นยะ
  อ่านว่า นะ-ยะ
 58. นยักษ์
  อ่านว่า นะ-ยัก
 59. นร-
  อ่านว่า นอ-ระ
 60. นร
  อ่านว่า นอ-ระ
 61. นรก
  อ่านว่า นะ-รก
 62. นรกานต์
  อ่านว่า นะ-ระ-กาน
 63. นรการ
  อ่านว่า นะ-ระ-กาน
 64. นรการ
  อ่านว่า นอ-ระ-กาน
 65. นรนาถ
  อ่านว่า นอ-ระ-นาด
 66. นรนายก
  อ่านว่า นอ-ระ-นา-ยก
 67. นรบดี
  อ่านว่า นอ-ระ-บอ-ดี
 68. นรบาล
  อ่านว่า นอ-ระ-บาน
 69. นรพยัคฆ์
  อ่านว่า นอ-ระ-พะ-ยัก
 70. นรราช
  อ่านว่า นอ-ระ-ราด
 71. นรสิงห์
  อ่านว่า นอ-ระ-สิง
 72. นรสีห์
  อ่านว่า นอ-ระ-สี
 73. นราธิป
  อ่านว่า นะ-รา-ทิบ
 74. นรินทร์
  อ่านว่า นะ-ริน
 75. นริศ
  อ่านว่า นะ-ริด
 76. นริศร
  อ่านว่า นะ-ริด
 77. นริศวร
  อ่านว่า นะ-ริด-สวน
 78. นรี
  อ่านว่า นะ-รี
 79. นรีเวชวิทยา
  อ่านว่า นะ-รี-เวด-วิด-ทะ-ยา
 80. นรเทพ
  อ่านว่า นอ-ระ-เทบ
 81. นรเศรษฐ์
  อ่านว่า นอ-ระ-เสด
 82. นฤ
  อ่านว่า นะ-รึ
 83. นฤ-
  อ่านว่า นะ-รึ
 84. นฤคหิต
  อ่านว่า นะ-รึ-คะ-หิด
 85. นฤตย
  อ่านว่า นะ-ริด-ตะ-ยะ
 86. นฤตย-
  อ่านว่า นะ-ริด-ตะ-ยะ
 87. นฤตย์
  อ่านว่า นะ-ริด
 88. นฤนาท
  อ่านว่า นะ-รึ-นาด
 89. นฤปนีติ
  อ่านว่า นะ-รึ-ปะ-นี-ติ
 90. นฤปัตนี
  อ่านว่า นะ-รึ-ปัด-ตะ-นี
 91. นฤปเวศม์
  อ่านว่า นะ-รึ-ปะ-เวด
 92. นฤพาน
  อ่านว่า นะ-รึ-พาน
 93. นฤมล
  อ่านว่า นะ-รึ-มน
 94. นฤมาณ
  อ่านว่า นะ-รึ-มาน
 95. นฤมิต
  อ่านว่า นะ-รึ-มิด
 96. นฤเบศ
  อ่านว่า นะ-รึ-เบด
 97. นฤโฆษ
  อ่านว่า นะ-รึ-โคด
 98. นลาฏ
  อ่านว่า นะ-ลาด
 99. นลิน
  อ่านว่า นะ-ลิน
 100. นลินี
  อ่านว่า นะ-ลิ-นี

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด น"