คำอ่าน หมวด ป

คำอ่าน หมวด ป ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

รวมคำอ่าน หมวด ป

คำอ่าน หมวด ป ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.คำว่าอ่านว่า
1ปกติปก-กะ-ติ
2ปกติปะ-กะ-ติ
3ปกรณัมปะ-กะ-ระ-นำ
4ปกรณ์ปะ-กอน
5ปการปะ-กาน
6ปกิณกะปะ-กิน-นะ-กะ
7ปกีรณัมปะ-กี-ระ-นำ
8ปฎลปะ-ดน
9ปฏักปะ-ตัก
10ปฏิการ-ปะ-ติ-กา-ระ
11ปฏิการปะ-ติ-การ
12ปฏิการะปะ-ติ-กา-ระ
13ปฏิกูลปะ-ติ-กูน
14ปฏิคคหิตปะ-ติก-คะ-หิด
15ปฏิคหิต-ปะ-ติก-คะ-หิ-ตะ
16ปฏิคหิตปะ-ติก-คะ-หิด
17ปฏิชีวนะปะ-ติ-ชี-วะ-นะ
18ปฏิญญาปะ-ติน-ยา
19ปฏิญาณปะ-ติ-ยาน
20ปฏิทินปะ-ติ-ทิน
21ปฏิบัติปะ-ติ-บัด
22ปฏิปทาปะ-ติ-ปะ-ทา
23ปฏิภาคปะ-ติ-พาก
24ปฏิภาค-ปะ-ติ-พาก-คะ
25ปฏิภาณ-ปะ-ติ-พาน-นะ
26ปฏิภาณปะ-ติ-พาน
27ปฏิภาณ-ปะ-ติ-พาน
28ปฏิภาณ-ปะ-ติ-พา-นะ
29ปฏิภาณกวีปะ-ติ-พาน-นะ-กะ-วี
30ปฏิภาณกวีปะ-ติ-พาน-กะ-วี
31ปฏิภาณปฏิสัมภิทาปะ-ติ-พา-นะ-ปะ-ติ-สำ-พิ-ทา
32ปฏิภาณโวหารปะ-ติ-พาน-นะ-โว-หาน
33ปฏิภาณโวหารปะ-ติ-พาน-โว-หาน
34ปฏิรพปะ-ติ-รบ
35ปฏิรูปปะ-ติ-รูบ
36ปฏิรูป-ปะ-ติ-รู-ปะ
37ปฏิวาตปะ-ติ-วาด
38ปฏิวาทปะ-ติ-วาด
39ปฏิสวะปะ-ติด-สะ-วะ
40ปฏิเวธปะ-ติ-เวด
41ปฏิเสธปะ-ติ-เสด
42ปฐพีปะ-ถะ-พี
43ปฐพีปัด-ถะ-พี
44ปฐพีวิทยาปะ-ถะ-พี-วิด-ทะ-ยา
45ปฐพีวิทยาปัด-ถะ-พี-วิด-ทะ-ยา
46ปฐม-ปะ-ถม-มะ
47ปฐมปะ-ถม
48ปฐม-ปะ-ถม
49ปฐมกรรมปะ-ถม-มะ-กำ
50ปฐมฌานปะ-ถม-มะ-ชาน
51ปฐมดุสิตปะ-ถม-ดุ-สิด
52ปฐมทัศน์ปะ-ถม-มะ-ทัด
53ปฐมนิเทศปะ-ถม-มะ-นิ-เทด
54ปฐมนิเทศปะ-ถม-นิ-เทด
55ปฐมบุรุษปะ-ถม-มะ-บุ-หฺรุด
56ปฐมบุรุษปะ-ถม-บุ-หฺรุด
57ปฐมพยาบาลปะ-ถม-พะ-ยา-บาน
58ปฐมยามปะ-ถม-มะ-ยาม
59ปฐมฤกษ์ปะ-ถม-มะ-เริก
60ปฐมวัยปะ-ถม-มะ-ไว
61ปฐมสมโพธิปะ-ถม-สม-โพด
62ปฐมสมโพธิปะ-ถม-มะ-สม-โพด
63ปฐมสุรทินปะ-ถม-มะ-สุ-ระ-ทิน
64ปฐมาษาฒปะ-ถะ-มา-สาด
65ปฐมเทศนาปะ-ถม-มะ-เทด-สะ-หฺนา
66ปฐมเทศนาปะ-ถม-เทด-สะ-หฺนา
67ปฐมเทศนาปะ-ถม-มะ-เท-สะ-นา
68ปฐมโพธิกาลปะ-ถม-มะ-โพ-ทิ-กาน
69ปฐวีปะ-ถะ-วี
70ปณตปะ-นด
71ปณามปะ-นาม
72ปณิธานปะ-นิ-ทาน
73ปณิธิปะ-นิ-ทิ
74ปณีตปะ-นีด
75ปดิวรัดาปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา
76ปถพีปะ-ถะ-พี
77ปถมังปะ-ถะ-หฺมัง
78ปถวีปะ-ถะ-หฺวี
79ปถวีปะ-ถะ-วี
80ปปัญจปะ-ปัน-จะ
81ปปัญจ-ปะ-ปัน-จะ
82ปปัญจะปะ-ปัน-จะ
83ปรปะ-ระ
84ปร-ปะ-ระ
85ปร-ปอ-ระ
86ปรกปฺรก
87ปรกติปฺรก-กะ-ติ
88ปรกติปรก-กะ-ติ
89ปรดปฺรด
90ปรตยักษ์ปฺรด-ตะ-ยัก
91ปรตยาคปฺรด-ตะ-ยาก
92ปรตเยกปฺรด-ตะ-เยก
93ปรนปฺรน
94ปรนนิบัติปฺรน-นิ-บัด
95ปรนปรือปฺรน-ปฺรือ
96ปรนัยปะ-ระ-ไน
97ปรนัยปอ-ระ-ไน
98ปรนิมมิตวสวัตดีปอ-ระ-นิม-มิต-ตะ-วะ-สะ-วัด-ดี
99ปรนิมมิตวสวัตดีปะ-ระ-นิม-มิต-ตะ-วะ-สะ-วัด-ดี
100ปรนเปรอปฺรน-เปฺรอ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด ป"