อ่านว่า

คำอ่าน หมวด ภ

คำอ่าน หมวด ภ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำอ่าน หมวด ภ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

คำอ่าน หมวด ภ

คำอ่าน หมวด ภ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ภควดี
  อ่านว่า พะ-คะ-วะ-ดี
 2. ภควัต
  อ่านว่า พะ-คะ-วัด
 3. ภควันต์
  อ่านว่า พะ-คะ-วัน
 4. ภควัม
  อ่านว่า พะ-คะ-วำ
 5. ภควา
  อ่านว่า พะ-คะ-วา
 6. ภควาน
  อ่านว่า พะ-คะ-วาน
 7. ภคันทลา
  อ่านว่า พะ-คัน-ทะ-ลา
 8. ภคินี
  อ่านว่า พะ-คิ-นี
 9. ภณะ
  อ่านว่า พะ-นะ
 10. ภณิดา
  อ่านว่า พะ-นิ-ดา
 11. ภพ
  อ่านว่า พบ
 12. ภมการ
  อ่านว่า พะ-มะ-กาน
 13. ภมร
  อ่านว่า พะ-มอน
 14. ภมริน
  อ่านว่า พะ-มะ-ริน
 15. ภมรี
  อ่านว่า พะ-มะ-รี
 16. ภมุ
  อ่านว่า พะ-มุ
 17. ภมุกะ
  อ่านว่า พะ-มุ-กะ
 18. ภมุกา
  อ่านว่า พะ-มุ-กา
 19. ภย
  อ่านว่า พะ-ยะ
 20. ภย-
  อ่านว่า พะ-ยะ
 21. ภยันตราย
  อ่านว่า พะ-ยัน-ตะ-ราย
 22. ภยาคติ
  อ่านว่า พะ-ยา-คะ-ติ
 23. ภรณี
  อ่านว่า พะ-ระ-นี
 24. ภรต-
  อ่านว่า พะ-รด-ตะ
 25. ภรต
  อ่านว่า พะ-รด
 26. ภรต-
  อ่านว่า พะ-ระ-ตะ
 27. ภรตวรรษ
  อ่านว่า พะ-รด-ตะ-วัด
 28. ภรตศาสตร์
  อ่านว่า พะ-รด-ตะ-สาด
 29. ภรรดร
  อ่านว่า พัน-ดอน
 30. ภรรดา
  อ่านว่า พัน-ดา
 31. ภรรยา
  อ่านว่า พัน-ยา
 32. ภรรยา
  อ่านว่า พัน-ระ-ยา
 33. ภระมร
  อ่านว่า พฺระ-มอน
 34. ภระมรี
  อ่านว่า พฺระ-มะ-รี
 35. ภรัสดาษ
  อ่านว่า พฺรัด-สะ-ดาด
 36. ภราดร
  อ่านว่า พะ-รา-ดอน
 37. ภราดรภาพ
  อ่านว่า พะ-รา-ดอน-ระ-พาบ
 38. ภราดรภาพ
  อ่านว่า พะ-รา-ดะ-ระ-พาบ
 39. ภราดา
  อ่านว่า พะ-รา-ดา
 40. ภราตร
  อ่านว่า พะ-รา-ตฺระ
 41. ภราตร-
  อ่านว่า พะ-รา-ตฺระ
 42. ภราตรภาพ
  อ่านว่า พะ-รา-ตฺระ-พาบ
 43. ภราตฤ
  อ่านว่า พะ-รา-ตฺรึ
 44. ภราตฤ-
  อ่านว่า พะ-รา-ตฺรึ
 45. ภราตฤภาพ
  อ่านว่า พะ-รา-ตฺรึ-พาบ
 46. ภริยา
  อ่านว่า พะ-ริ-ยา
 47. ภรู
  อ่านว่า พฺรู
 48. ภฤงคาร
  อ่านว่า พฺริง-คาน
 49. ภฤดก
  อ่านว่า พฺรึ-ดก
 50. ภฤดี
  อ่านว่า พฺรึ-ดี
 51. ภฤตย์
  อ่านว่า พฺรึด
 52. ภฤศ
  อ่านว่า พฺรึด
 53. ภฤษฏ์
  อ่านว่า พฺรึด
 54. ภว-
  อ่านว่า พะ-วะ
 55. ภว
  อ่านว่า พะ-วะ
 56. ภวกษัย
  อ่านว่า พะ-วะ-กะ-ไส
 57. ภวนะ
  อ่านว่า พะ-วะ-นะ
 58. ภวะ
  อ่านว่า พะ-วะ
 59. ภวัคระ
  อ่านว่า พะ-วัก-คฺระ
 60. ภวังค-
  อ่านว่า พะ-วัง-คะ
 61. ภวังค
  อ่านว่า พะ-วัง-คะ
 62. ภวังค์
  อ่านว่า พะ-วัง
 63. ภวันดร
  อ่านว่า พะ-วัน-ดอน
 64. ภักต
  อ่านว่า พัก-ตะ
 65. ภักต-
  อ่านว่า พัก-ตะ
 66. ภักตกฤตย์
  อ่านว่า พัก-ตะ-กฺริด
 67. ภักตะ
  อ่านว่า พัก-ตะ
 68. ภักษ
  อ่านว่า พัก-สะ
 69. ภักษ-
  อ่านว่า พัก-สะ
 70. ภักษ์
  อ่านว่า พัก
 71. ภังค
  อ่านว่า พัง-คะ
 72. ภังค-
  อ่านว่า พัง-คะ
 73. ภังคะ
  อ่านว่า พัง-คะ
 74. ภัณฑครรภ
  อ่านว่า พัน-ดะ-คับ
 75. ภัณฑนะ
  อ่านว่า พัน-ดะ-นะ
 76. ภัณฑาคาร
  อ่านว่า พัน-ดา-คาน
 77. ภัณฑาคาร
  อ่านว่า พัน-ทา-คาน
 78. ภัณฑาคาริก
  อ่านว่า พัน-ทา-คา-ริก
 79. ภัณฑาคาริก
  อ่านว่า พัน-ดา-คา-ริก
 80. ภัณฑารักษ์
  อ่านว่า พัน-ทา-รัก
 81. ภัณฑู
  อ่านว่า พัน-ดู
 82. ภัต-
  อ่านว่า พัด-ตะ
 83. ภัต
  อ่านว่า พัด
 84. ภัตร
  อ่านว่า พัด
 85. ภัทร-
  อ่านว่า พัด-ทฺระ
 86. ภัทร
  อ่านว่า พัด-ทฺระ
 87. ภัทรบทมาส
  อ่านว่า พัด-ทฺระ-บด-ทะ-มาด
 88. ภัทระ
  อ่านว่า พัด-ทฺระ
 89. ภัสดา
  อ่านว่า พัด-สะ-ดา
 90. ภัสตรา
  อ่านว่า พัด-สะ-ตฺรา
 91. ภัสมะ
  อ่านว่า พัด-สะ-มะ
 92. ภัสสร
  อ่านว่า พัด-สอน
 93. ภาค
  อ่านว่า พาก
 94. ภาค-
  อ่านว่า พาก-คะ
 95. ภาคทัณฑ์
  อ่านว่า พาก-ทัน
 96. ภาคนิพนธ์
  อ่านว่า พาก-นิ-พน
 97. ภาคนิพนธ์
  อ่านว่า พาก-คะ-นิ-พน
 98. ภาคภูมิ
  อ่านว่า พาก-พูม
 99. ภาคยานุวัติ
  อ่านว่า พาก-คะ-ยา-นุ-วัด
 100. ภาคิไนย
  อ่านว่า พา-คิ-ไน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด ภ"