อ่านว่า

คำอ่าน หมวด ย

คำอ่าน หมวด ย ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำอ่าน หมวด ย ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

คำอ่าน หมวด ย

คำอ่าน หมวด ย ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ยกนะ
  อ่านว่า ยะ-กะ-นะ
 2. ยกบัตร
  อ่านว่า ยก-กะ-บัด
 3. ยชุรเวท
  อ่านว่า ยะ-ชุ-ระ-เวด
 4. ยถากรรม
  อ่านว่า ยะ-ถา-กำ
 5. ยถาภูตญาณ
  อ่านว่า ยะ-ถา-พู-ตะ-ยาน
 6. ยม
  อ่านว่า ยม
 7. ยม-
  อ่านว่า ยม-มะ
 8. ยม-
  อ่านว่า ยม
 9. ยมก
  อ่านว่า ยะ-มก
 10. ยมนา
  อ่านว่า ยม-มะ-นา
 11. ยมบาล
  อ่านว่า ยม-มะ-บาน
 12. ยมล
  อ่านว่า ยะ-มน
 13. ยมะ
  อ่านว่า ยะ-มะ
 14. ยรรยง
  อ่านว่า ยัน-ยง
 15. ยล
  อ่านว่า ยน
 16. ยวกสา
  อ่านว่า ยะ-วะ-กะ-สา
 17. ยวรยาตร
  อ่านว่า ยวน-ระ-ยาด
 18. ยวะ
  อ่านว่า ยะ-วะ
 19. ยวา
  อ่านว่า ยะ-วา
 20. ยวาคุ
  อ่านว่า ยะ-วา-คุ
 21. ยศ
  อ่านว่า ยด
 22. ยักยี่ยักเหยา
  อ่านว่า ยัก-ยี่-ยัก-เหฺยา
 23. ยักษ์ปักหลั่น
  อ่านว่า ยัก-ปัก-หฺลั่น
 24. ยัชนะ
  อ่านว่า ยัด-ชะ-นะ
 25. ยัชมาน
  อ่านว่า ยัด-ชะ-มาน
 26. ยัชโญปวีต
  อ่านว่า ยัด-โย-ปะ-วีด
 27. ยัญ
  อ่านว่า ยัน
 28. ยัญ-
  อ่านว่า ยัน-ยะ
 29. ยัญญะ
  อ่านว่า ยัน-ยะ
 30. ยัฐิ
  อ่านว่า ยัด-ถิ
 31. ยัฐิมธุกา
  อ่านว่า ยัด-ถิ-มะ-ทุ-กา
 32. ยัติภังค์
  อ่านว่า ยัด-ติ-พัง
 33. ยันตร
  อ่านว่า ยัน-ตฺระ
 34. ยันตร-
  อ่านว่า ยัน-ตฺระ
 35. ยันตร์
  อ่านว่า ยัน
 36. ยัวรยาตร
  อ่านว่า ยัว-ระ-ยาด
 37. ยัษฏิ
  อ่านว่า ยัด-สะ-ติ
 38. ยาจก
  อ่านว่า ยา-จก
 39. ยาจนก
  อ่านว่า ยา-จะ-นก
 40. ยาจนะ
  อ่านว่า ยา-จะ-นะ
 41. ยาจนา
  อ่านว่า ยา-จะ-นา
 42. ยาชกะ
  อ่านว่า ยา-ชะ-กะ
 43. ยาตนา
  อ่านว่า ยา-ตะ-นา
 44. ยาตร
  อ่านว่า ยาด
 45. ยาตรา
  อ่านว่า ยาด-ตฺรา
 46. ยานกะ
  อ่านว่า ยา-นะ-กะ
 47. ยานมาศ
  อ่านว่า ยาน-นะ-มาด
 48. ยานุมาศ
  อ่านว่า ยา-นุ-มาด
 49. ยาปน
  อ่านว่า ยา-ปะ-นะ
 50. ยาปน-
  อ่านว่า ยา-ปะ-นะ
 51. ยาม-
  อ่านว่า ยา-มะ
 52. ยาม
  อ่านว่า ยาม
 53. ยามกาลิก
  อ่านว่า ยา-มะ-กา-ลิก
 54. ยาวกาลิก
  อ่านว่า ยา-วะ-กา-ลิก
 55. ยาวชีวิก
  อ่านว่า ยา-วะ-ชี-วิก
 56. ยาหยัง
  อ่านว่า ยา-หฺยัง
 57. ยาหยี
  อ่านว่า ยา-หฺยี
 58. ยาไฉน
  อ่านว่า ยา-ฉะ-ไหฺน
 59. ยิฏฐะ
  อ่านว่า ยิด-ถะ
 60. ยิฐะ
  อ่านว่า ยิ-ถะ
 61. ยินมลาก
  อ่านว่า ยิน-มะ-ลาก
 62. ยิหวา
  อ่านว่า ยิ-หฺวา
 63. ยิ้มเหย
  อ่านว่า ยิ้ม-เหฺย
 64. ยิ้มแหย
  อ่านว่า ยิ้ม-แหฺย
 65. ยีราฟ
  อ่านว่า ยี-ราป
 66. ยี่หร่า
  อ่านว่า ยี่-หฺร่า
 67. ยืมเมจ
  อ่านว่า ยืม-เมด
 68. ยุคนธร
  อ่านว่า ยุ-คน-ทอน
 69. ยุคลบาท
  อ่านว่า ยุ-คน-ละ-บาด
 70. ยุคันตวาต
  อ่านว่า ยุ-คัน-ตะ-วาด
 71. ยุต
  อ่านว่า ยุด
 72. ยุติ
  อ่านว่า ยุด-ติ
 73. ยุติ-
  อ่านว่า ยุด-ติ
 74. ยุติธรรม
  อ่านว่า ยุ-ติ-ทำ
 75. ยุทธ
  อ่านว่า ยุด-ทะ
 76. ยุทธ-
  อ่านว่า ยุด-ทะ
 77. ยุทธ์
  อ่านว่า ยุด
 78. ยุพ-
  อ่านว่า ยุบ-พะ
 79. ยุพ
  อ่านว่า ยุบ-พะ
 80. ยุพดี
  อ่านว่า ยุบ-พะ-ดี
 81. ยุรบาตร
  อ่านว่า ยุ-ระ-บาด
 82. ยุรยาตร
  อ่านว่า ยุ-ระ-ยาด
 83. ยูรยาตร
  อ่านว่า ยู-ระ-ยาด
 84. ย่อแหยง
  อ่านว่า ย่อ-แหฺยง
 85. ย่าหยา
  อ่านว่า ย่า-หฺยา
 86. ย้ำเหยอ
  อ่านว่า ย้ำ-เหฺยอ
 87. เยภุย
  อ่านว่า เย-พุย
 88. เยภุย-
  อ่านว่า เย-พุย-ยะ
 89. เยภุยยะ
  อ่านว่า เย-พุย-ยะ
 90. เยาว
  อ่านว่า เยา-วะ
 91. เยาว-
  อ่านว่า เยา-วะ
 92. เยาวน
  อ่านว่า เยา-วะ-นะ
 93. เยาวน-
  อ่านว่า เยา-วะ-นะ
 94. เยาวนะ
  อ่านว่า เยา-วะ-นะ
 95. เยาวพา
  อ่านว่า เยา-วะ-พา
 96. เยาวพาณี
  อ่านว่า เยา-วะ-พา-นี
 97. เยาวพาน
  อ่านว่า เยา-วะ-พาน
 98. เยาว์
  อ่านว่า เยา
 99. เยียรบับ
  อ่านว่า เยีย-ระ-บับ
 100. เยียรยง
  อ่านว่า เยีย-ระ-ยง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด ย"