อ่านว่า

คำอ่าน หมวด ร

คำอ่าน หมวด ร ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

รวมคำอ่าน หมวด ร

คำอ่าน หมวด ร ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.คำว่าอ่านว่า
1รกช้างรก-ช้าง
2รงค-รง-คะ
3รงครง-คะ
4รงค์รง
5รจนารด-จะ-นา
6รจิตระ-จิด
7รจเรขรด-จะ-เรก
8รจเลขรด-จะ-เลก
9รชกะระ-ชะ-กะ
10รชตะระ-ชะ-ตะ
11รชนิระ-ชะ-นิ
12รชนีระ-ชะ-นี
13รชนีกรระ-ชะ-นี-กอน
14รชนีจรระ-ชะ-นี-จอน
15รชะระ-ชะ
16รณรน
17รณ-รน-นะ
18รตนะระ-ตะ-นะ
19รตะระ-ตะ
20รถ-ระ-ถะ
21รถรด
22รถคฤหรด-คฺรึ
23รถปุงคพระ-ถะ-ปุง-คบ
24รถปุงควะระ-ถะ-ปุง-คะ-วะ
25รถยนต์รด-ยน
26รถยารด-ถะ-ยา
27รถโดยสารรด-โดย-สาน
28รทรด
29รทนะระ-ทะ-นะ
30รนดระ-นด
31รบสระ-บด
32รบาญระ-บาน
33รพรบ
34รพะระ-พะ
35รพาระ-พา
36รมณีรม-มะ-นี
37รมณียรม-มะ-นี-ยะ
38รมณีย-รม-มะ-นี-ยะ
39รมณีย์รม-มะ-นี
40รมเยศรม-มะ-เยด
41รศนาระ-สะ-นา
42รสกระ-สก
43รสชาติรด-ชาด
44รสนาระ-สะ-นา
45รสนิยมรด-สะ-นิ-ยม
46รสนิยมรด-นิ-ยม
47รสายนเวทระ-สา-ยะ-นะ-เวด
48รหัสระ-หัด
49รอมร่อรอม-มะ-ร่อ
50รักขสะรัก-ขะ-สะ
51รักดปรัก-ดบ
52รังสรังรัง-สัง
53รังสฤษฏ์รัง-สะ-หฺริด
54รังสฤษฏ์รัง-สะ-หริด
55รังเรขรัก-เรก
56รัช-รัด
57รัช-รัด-ชะ
58รัชรัด
59รัชกาลรัด-ชะ-กาน
60รัชชุรัด-ชุ
61รัชฎาภิเษกรัด-ชะ-ดา-พิ-เสก
62รัชดรัด-ชะ-ดะ
63รัชด-รัด-ชะ-ดะ
64รัชตรัด-ชะ-ตะ
65รัชต-รัด-ชะ-ตะ
66รัชนะรัด-ชะ
67รัชนีรัด-ชะ-นี
68รัฐรัด
69รัฐ-รัด-ถะ
70รัฐทูตรัด-ถะ-ทูด
71รัฐธรรมนูญรัด-ถะ-ทำ-มะ-นูน
72รัฐธรรมนูญรัด-ทำ-มะ-นูน
73รัฐบาลรัด-ถะ-บาน
74รัฐบุรุษรัด-ถะ-บุ-หฺรุด
75รัฐประศาสนนัยรัด-ถะ-ปฺระ-สา-สะ-นะ-ไน
76รัฐประศาสนศาสตร์รัด-ถะ-ปฺระ-สา-สะ-นะ-สาด
77รัฐประศาสน์รัด-ถะ-ปฺระ-สาด
78รัฐประศาสโนบายรัด-ถะ-ปฺระ-สา-สะ-โน-บาย
79รัฐประหารรัด-ปฺระ-หาน
80รัฐประหารรัด-ถะ-ปฺระ-หาน
81รัฐมนตรีรัด-ถะ-มน-ตฺรี
82รัฐวิสาหกิจรัด-วิ-สา-หะ-กิด
83รัฐวิสาหกิจรัด-ถะ-วิ-สา-หะ-กิด
84รัฐศาสตร์รัด-ถะ-สาด
85รัฐสภารัด-ถะ-สะ-พา
86รัตคนรัด-ตะ-คน
87รัตจันทน์รัด-ตะ-จัน
88รัตตัญญูรัด-ตัน-ยู
89รัตน-รัด-ตะ-นะ
90รัตนรัด-ตะ-นะ
91รัตนตรัยรัด-ตะ-นะ-ไตฺร
92รัตนะรัด-ตะ
93รัตนารัด-ตะ-นา
94รัตนโกสินทรศกรัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก
95รัตน์รัด
96รัตมารัด-ตะ-มา
97รัถยารัด-ถะ-ยา
98รัมกรำ-มะ-กะ
99รัมก-รำ-มะ-กะ
100รัมณียรำ-มะ-นี-ยะ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด ร"