อ่านว่า

คำอ่าน หมวด ล

คำอ่าน หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำอ่าน หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

คำอ่าน หมวด ล

คำอ่าน หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ลการ
  อ่านว่า ละ-กาน
 2. ลกุจ
  อ่านว่า ละ-กุด
 3. ลคุฑ
  อ่านว่า ละ-คุด
 4. ลคุฬ
  อ่านว่า ละ-คุน
 5. ลงล่าง
  อ่านว่า ลง-ล่าง
 6. ลงสมุก
  อ่านว่า ลง-สะ-หฺมุก
 7. ลฐิกา
  อ่านว่า ลัด-ถิ-กา
 8. ลดา
  อ่านว่า ละ-ดา
 9. ลบม
  อ่านว่า ละ-บม
 10. ลบอง
  อ่านว่า ละ-บอง
 11. ลปก
  อ่านว่า ละ-ปก
 12. ลปนะ
  อ่านว่า ละ-ปะ-นะ
 13. ลพุช
  อ่านว่า ละ-พุด
 14. ลมสว้าน
  อ่านว่า ลม-สะ-ว่าน
 15. ลมาด
  อ่านว่า ละ-มาด
 16. ลรรลุง
  อ่านว่า ลัน-ลุง
 17. ลลนา
  อ่านว่า ลน-ละ-นา
 18. ลลนา
  อ่านว่า ละ-ละ-นา
 19. ลลาฏ
  อ่านว่า ละ-ลาด
 20. ลลิต
  อ่านว่า ละ-ลิด
 21. ลวงค์
  อ่านว่า ละ-วง
 22. ลวดสปริง
  อ่านว่า ลวด-สะ-ปฺริง
 23. ลวิตร
  อ่านว่า ละ-วิด
 24. ลหุ
  อ่านว่า ละ-หุ
 25. ลหุกาบัติ
  อ่านว่า ละ-หุ-กา-บัด
 26. ลองภูมิ
  อ่านว่า ลอง-พูม
 27. ลออ
  อ่านว่า ละ-ออ
 28. ละคร
  อ่านว่า ละ-คอน
 29. ละมุด
  อ่านว่า ละ-มุด
 30. ลักขณะ
  อ่านว่า ลัก-ขะ-หฺนะ
 31. ลักขณา
  อ่านว่า ลัก-ขะ-นา
 32. ลักจั่น
  อ่านว่า ลัก-กะ-จั่น
 33. ลักปิดลักเปิด
  อ่านว่า ลัก-กะ-ปิด-ลัก-กะ-เปิด
 34. ลักษณ
  อ่านว่า ลัก-สะ-หฺนะ
 35. ลักษณ-
  อ่านว่า ลัก-สะ-หฺนะ
 36. ลักษณะ
  อ่านว่า ลัก-สะ-หฺนะ
 37. ลักษณ์
  อ่านว่า ลัก
 38. ลักษมณ์
  อ่านว่า ลัก
 39. ลักษมี
  อ่านว่า ลัก-สะ-หฺมี
 40. ลักเพศ
  อ่านว่า ลัก-กะ-เพด
 41. ลัคน-
  อ่านว่า ลัก-คะ-นะ
 42. ลัคน
  อ่านว่า ลัก-คะ-นะ
 43. ลัคนา
  อ่านว่า ลัก-คะ-นา
 44. ลัคน์
  อ่านว่า ลัก
 45. ลัชชา
  อ่านว่า ลัด-ชา
 46. ลัชชี
  อ่านว่า ลัด-ชี
 47. ลัญจกร
  อ่านว่า ลัน-จะ-กอน
 48. ลัญจ์
  อ่านว่า ลัน
 49. ลัญฉกร
  อ่านว่า ลัน-ฉะ-กอน
 50. ลัญฉน์
  อ่านว่า ลัน
 51. ลัญฉะ
  อ่านว่า ลัน-ฉะ
 52. ลัฐิ
  อ่านว่า ลัด-ถิ
 53. ลัดา
  อ่านว่า ลัด-ดา
 54. ลัภนะ
  อ่านว่า ลับ-พะ-นะ
 55. ลัย-
  อ่านว่า ไล-ยะ
 56. ลัย
  อ่านว่า ไล
 57. ลัยกาล
  อ่านว่า ไล-ยะ-กาน
 58. ลัยคต
  อ่านว่า ไล-ยะ-คด
 59. ลากษา
  อ่านว่า ลาก-สา
 60. ลาช
  อ่านว่า ลาด
 61. ลาชะ
  อ่านว่า ลา-ชะ
 62. ลาชา
  อ่านว่า ลา-ชา
 63. ลาป-
  อ่านว่า ลา-ปะ
 64. ลาป
  อ่านว่า ลาบ
 65. ลาป-
  อ่านว่า ลาบ
 66. ลาพุช
  อ่านว่า ลา-พุด
 67. ลาภ
  อ่านว่า ลาบ
 68. ลามก
  อ่านว่า ลา-มก
 69. ลาลนะ
  อ่านว่า ลา-ละ-นะ
 70. ลาลศ
  อ่านว่า ลา-ลด
 71. ลาลส
  อ่านว่า ลา-ลด
 72. ลาสนะ
  อ่านว่า ลา-สะ-นะ
 73. ลำธาร
  อ่านว่า ลำ-ทาน
 74. ลิกุจ
  อ่านว่า ลิ-กุด
 75. ลิขนะ
  อ่านว่า ลิก-ขะ-นะ
 76. ลิขสิทธิ์
  อ่านว่า ลิก-ขะ-สิด
 77. ลิตมัส
  อ่านว่า ลิด-มัด
 78. ลีฬหา
  อ่านว่า ลีน-หา
 79. ลุทกะ
  อ่านว่า ลุด-ทะ-กะ
 80. ลุพธกะ
  อ่านว่า ลุบ-ทะ-กะ
 81. ลูกกระพรวน
  อ่านว่า ลูก-กฺระ-พฺรวน
 82. ลูกทรพี
  อ่านว่า ลูก-ทอ-ระ-พี
 83. ลูกมโหตร
  อ่านว่า ลูก-มะ-โหด
 84. ลูกศร
  อ่านว่า ลูก-สอน
 85. ลูกศิษย์
  อ่านว่า ลูก-สิด
 86. ลูกโกลน
  อ่านว่า ลูก-โกฺลน
 87. ลู่หลี่
  อ่านว่า ลู่-หฺลี่
 88. ล้อมปรวด
  อ่านว่า ล้อม-ปะ-หฺรวด
 89. เลข
  อ่านว่า เลก
 90. เลขกะ
  อ่านว่า เล-ขะ-กะ
 91. เลขนะ
  อ่านว่า เล-ขะ-นะ
 92. เลขยะ
  อ่านว่า เล-ขะ-ยะ
 93. เลฑฑุ
  อ่านว่า เลด-ดุ
 94. เลณฑุ
  อ่านว่า เลน-ดุ
 95. เลณะ
  อ่านว่า เล-นะ
 96. เลนหะรี
  อ่านว่า เลน-หะ-รี
 97. เลนะ
  อ่านว่า เล-นะ
 98. เลบง
  อ่านว่า ละ-เบง
 99. เลป
  อ่านว่า เลบ
 100. เลป-
  อ่านว่า เล-ปะ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด ล"