อ่านว่า

คำอ่าน หมวด ศ

คำอ่าน หมวด ศ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำอ่าน หมวด ศ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

คำอ่าน หมวด ศ

คำอ่าน หมวด ศ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ศกฏะ
  อ่านว่า สะ-กะ-ตะ
 2. ศกละ
  อ่านว่า สะ-กะ-ละ
 3. ศฐะ
  อ่านว่า สะ-ถะ
 4. ศดก
  อ่านว่า สะ-ดก
 5. ศต
  อ่านว่า สะ-ตะ
 6. ศต-
  อ่านว่า สะ-ตะ
 7. ศตกะ
  อ่านว่า สะ-ตะ-กะ
 8. ศตพรรษ
  อ่านว่า สะ-ตะ-พัด
 9. ศตภิษัช
  อ่านว่า สะ-ตะ-พิ-สัด
 10. ศตวรรษ
  อ่านว่า สะ-ตะ-วัด
 11. ศตะ
  อ่านว่า สะ-ตะ
 12. ศตัฆนี
  อ่านว่า สะ-ตัก-คะ-นี
 13. ศนิ
  อ่านว่า สะ-นิ
 14. ศพละ
  อ่านว่า สะ-พะ-ละ
 15. ศมนะ
  อ่านว่า สะ-มะ-นะ
 16. ศมะ
  อ่านว่า สะ-มะ
 17. ศยนะ
  อ่านว่า สะ-ยะ-นะ
 18. ศยะ
  อ่านว่า สะ-ยะ
 19. ศยาม
  อ่านว่า สะ-หฺยาม
 20. ศยามล
  อ่านว่า สะ-หฺยา-มน
 21. ศร
  อ่านว่า สอน
 22. ศรภะ
  อ่านว่า สะ-ระ-พะ
 23. ศรมณะ
  อ่านว่า สะ-ระ-มะ-นะ
 24. ศรรกรา
  อ่านว่า สัก-กะ-รา
 25. ศรวณะ
  อ่านว่า สะ-ระ-วะ-นะ
 26. ศรวณีย์
  อ่านว่า สะ-ระ-วะ-นี
 27. ศรวิษฐา
  อ่านว่า สะ-ระ-วิด-ถา
 28. ศระวณะ
  อ่านว่า สะ-ระ-วะ-นะ
 29. ศรัณยู
  อ่านว่า สะ-รัน-ยู
 30. ศรัณย์
  อ่านว่า สะ-รัน
 31. ศรัถนะ
  อ่านว่า สะ-รัด-ถะ-นะ
 32. ศรัท
  อ่านว่า สะ-รัด
 33. ศรัทธา
  อ่านว่า สัด-ทา
 34. ศรัย
  อ่านว่า ไส
 35. ศราทธ
  อ่านว่า สาด-ทะ
 36. ศราทธ-
  อ่านว่า สาด-ทะ
 37. ศราทธพรต
  อ่านว่า สาด-ทะ-พฺรด
 38. ศราทธ์
  อ่านว่า สาด
 39. ศราพ
  อ่านว่า สะ-ราบ
 40. ศราพก
  อ่านว่า สะ-รา-พก
 41. ศรายุธ
  อ่านว่า สะ-รา-ยุด
 42. ศราวก
  อ่านว่า สะ-รา-วก
 43. ศราวณะ
  อ่านว่า สะ-รา-วะ-นะ
 44. ศราวรณ์
  อ่านว่า สะ-รา-วอน
 45. ศราสน์
  อ่านว่า สะ-ราด
 46. ศรี
  อ่านว่า สี
 47. ศรุตะ
  อ่านว่า สะ-รุ-ตะ
 48. ศรุติ
  อ่านว่า สะ-รุ-ติ
 49. ศฤคาล
  อ่านว่า สฺริ-คาน
 50. ศฤงคาร
  อ่านว่า สะ-หฺริง-คาน
 51. ศฤงคาร
  อ่านว่า สิง-คาน
 52. ศฤงคารรส
  อ่านว่า สะ-หฺริง-คาน-ระ-รด
 53. ศฤงค์
  อ่านว่า สฺริง
 54. ศลภะ
  อ่านว่า สะ-ละ-พะ
 55. ศลัถ
  อ่านว่า สะ-ลัด
 56. ศลิษฏ์
  อ่านว่า สะ-หฺลิด
 57. ศลิษา
  อ่านว่า สะ-ลิ-สา
 58. ศวัส
  อ่านว่า สะ-วัด
 59. ศวา
  อ่านว่า สะ-วา
 60. ศวาน
  อ่านว่า สะ-วาน
 61. ศศ
  อ่านว่า สะ-สะ
 62. ศศ-
  อ่านว่า สะ-สะ
 63. ศศะ
  อ่านว่า สะ-สะ
 64. ศศิ
  อ่านว่า สะ-สิ
 65. ศศิน
  อ่านว่า สะ-สิน
 66. ศศี
  อ่านว่า สะ-สี
 67. ศสา
  อ่านว่า สะ-สา
 68. ศักดิ์ศรี
  อ่านว่า สัก-สี
 69. ศักดิ์สิทธิ์
  อ่านว่า สัก-สิด
 70. ศักย
  อ่านว่า สัก-กะ-ยะ
 71. ศักย-
  อ่านว่า สัก-กะ-ยะ
 72. ศักยภาพ
  อ่านว่า สัก-กะ-ยะ-พาบ
 73. ศักยะ
  อ่านว่า สัก-กะ-ยะ
 74. ศักย์
  อ่านว่า สัก
 75. ศักร-
  อ่านว่า สัก-กฺระ
 76. ศักร
  อ่านว่า สัก-กฺระ
 77. ศักราช
  อ่านว่า สัก-กะ-หฺราด
 78. ศังกร
  อ่านว่า สัง-กอน
 79. ศัตรู
  อ่านว่า สัด-ตฺรู
 80. ศัทธนะ
  อ่านว่า สัด-ทะ-นะ
 81. ศันสนะ
  อ่านว่า สัน-สะ-นะ
 82. ศันสนีย์
  อ่านว่า สัน-สะ-นี
 83. ศัพท
  อ่านว่า สับ-ทะ
 84. ศัพทมูลวิทยา
  อ่านว่า สับ-ทะ-มูน-วิด-ทะ-ยา
 85. ศัพทมูลวิทยา
  อ่านว่า สับ-ทะ-มูน-ละ-วิด-ทะ-ยา
 86. ศัพท์
  อ่านว่า สับ
 87. ศัล
  อ่านว่า สัน
 88. ศัลกะ
  อ่านว่า สัน-ละ-กะ
 89. ศัลกี
  อ่านว่า สัน-ละ-กี
 90. ศัลย
  อ่านว่า สัน-ยะ
 91. ศัลย-
  อ่านว่า สัน-ยะ
 92. ศัลย
  อ่านว่า สัน-ละ-ยะ
 93. ศัลย-
  อ่านว่า สัน-ละ-ยะ
 94. ศัลยกรรม
  อ่านว่า สัน-ละ-ยะ-กำ
 95. ศัลยศาสตร์
  อ่านว่า สัน-ละ-ยะ-สาด
 96. ศัลยแพทย์
  อ่านว่า สัน-ละ-ยะ-แพด
 97. ศัสดร
  อ่านว่า สัด-ดอน
 98. ศัสตร
  อ่านว่า สัด-ตฺระ
 99. ศัสตร-
  อ่านว่า สัด-ตฺระ
 100. ศัสตรา
  อ่านว่า สัด-ตฺรา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด ศ"