คำอ่านภาษาไทย 100 คำ ที่ใช้บ่อย แต่ละคำอ่านว่าอย่างไรได้บ้าง

คำอ่านภาษาไทย 100 คำ ที่ใช้บ่อย แต่ละคำอ่านว่าอย่างไรได้บ้าง

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร


100 คำอ่านในภาษาไทย ที่ค้นหาบ่อย

No.คำว่าอ่านว่า
1กรกฎาคมกะ-ระ-กะ-ดา-คม
2กรกฎาคมกะ-รัก-กะ-ดา-คม
3กลวิธีกน-ละ-วิ-ที
4กลอุบายกน-อุ-บาย
5กอปรกอบ
6กาลสมัยกา-ละ-สะ-ไหม
7กำสรดกำ-สด
8ขนมขะ-หฺนม
9ขะมักเขม้นขะ-หฺมัก-ขะ-เม่น
10ขะมักเขม้นขะ-มัก-ขะ-เม่น
11ขะมุกขะมอมขะ-มุก-ขะ-มอม
12ขัดสมาธิขัด-สะ-หมาด
13คณิตศาสตร์คะ-นิด-ตะ-สาด
14คมนาคมคม-มะ-นา-คม
15คมนาคมคะ-มะ-นา-คม
16ครุฑาครุ-ทา
17ความทุกข์คฺวาม-ทุก
18คุณค่าคุน-นะ-ค่า
19คุณค่าคุน-ค่า
20คุณโทษคุน-โทด
21จระเข้จอ-ระ-เข้
22จักรยานจัก-กะ-ยาน
23ซอมซ่อซอม-มะ-ซ่อ
24ญาติวงศ์ยาด-ติ-วง
25ดุลยพินิจดุน-ยะ-พิ-นิด
26ตฤณตฺริน
27ตฤณ-ตฺริน-นะ
28ตุ๊กตาตุ๊ก-กะ-ตา
29ถนนถะ-หฺนน
30ทรัพย์สินซับ-สิน
31ทฤษฎีทฺริด-สะ-ดี
32ธรรมชาติทำ-มะ-ชาด
33ปฐมวัยปะ-ถม-มะ-ไว
34ประวัติศาสตร์ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด
35ประวัติศาสตร์ปฺระ-หฺวัด-สาด
36ประโยชน์ปฺระ-โหฺยด
37ปรักปะ-หฺรัก
38ปรักหักพังปะ-หฺรัก-หัก-พัง
39ปรัชญาปฺรัด-ยา
40ปรัชญาปฺรัด-ชะ-ยา
41ปรารถนาปฺราด-ถะ-หฺนา
42ปรารภปฺรา-รบ
43ปักเป้าปัก-กะ-เป้า
44ปักเป้าปัก-เป้า
45พรหมาพฺรม-มา
46พระมหากษัตริย์พฺระ-มะ-หา-กะ-สัด
47พราหมณ์พฺราม
48พฤกษาพฺรึก-สา
49พฤษภาคมพฺรึด-สะ-พา-คม
50พฤหัสบดีพฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี
51พฤหัสบดีพะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี
52พลาสติกพฺลาด-สะ-ติก
53พุทราพุด-ซา
54ภูมิปัญญาพู-ม-ปัน-ยา
55มกราคมมะ-กะ-รา-คม
56มกราคมมก-กะ-รา-คม
57มณโฑมน-โท
58มรรยาทมัน-ยาด
59รูปภาพรูบ-พาบ
60ฤกษ์เริก
61วิตถารวิด-ถาน
62ศฤงคารสะ-หฺริง-คาน
63ศฤงคารสิง-คาน
64สมดุลสม-ดุน
65สมดุลสะ-มะ-ดุน
66สร-สฺระ
67สรรเสริญสัน-เสิน
68สรรเสริญสัน-ระ-เสิน
69สรวลสวน
70สระสะ-ระ
71สระสะ
72สระสะ-หฺระ
73สระสฺระ
74สร้อยส้อย
75สร้างสรรค์ส้าง-สัน
76สวาสดิ์สะ-หฺวาด
77สัปดาห์สับ-ดา
78สัปดาห์สับ-ปะ-ดา
79สัมปรายภพสำ-ปะ-รา-ยะ-พบ
80สัมปรายภพสำ-ปะ-ราย-พบ
81องุ่นอะ-หฺงุ่น
82เปรมปรีดิ์เปฺรม-ปฺรี
83เพลาเพ-ลา
84เพลาเพฺลา
85เพลารถเพฺลา-รด
86เมฆเมก
87เมรุเมน
88เมรุ-เม-รุ
89เศร้าโศกเส้า-โสก
90เสมาเส-มา
91เสมาสะ-เหฺมา
92เสลาสะ-เหฺลา
93เสลาเส-ลา
94เสสรวลเส-สวน
95แขมแขมฺ
96แขมขะ-แม
97แสดงสะ-แดง
98แหนแหนฺ
99โขยกเขยกขะ-โหฺยก-ขะ-เหฺยก
100โทรทัศน์โท-ระ-ทัด

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำในภาษาไทยทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำในภาษาไทย ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน