อ่านว่า

100 คำในภาษาไทย ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

อ่านว่า รวม 100 คำในภาษาไทย ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย
อ่านว่า รวม 100 คำในภาษาไทย ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร


รวม 100 คำในภาษาไทย ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. 1001
  อ่านว่า พัน-เอ็ด
 2. กรกฎาคม
  อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม
 3. กฤษณา
  อ่านว่า กฺริด-สะ-หฺนา
 4. กลวิธี
  อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที
 5. กลอุบาย
  อ่านว่า กน-อุ-บาย
 6. กอปร
  อ่านว่า กอบ
 7. กาลสมัย
  อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม
 8. กำสรด
  อ่านว่า กำ-สด
 9. ขนม
  อ่านว่า ขะ-หฺนม
 10. ขะมักเขม้น
  อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น
 11. ขะมุกขะมอม
  อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม
 12. ขัดสมาธิ
  อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด
 13. คณิตศาสตร์
  อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด
 14. คมนาคม
  อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม
 15. ครุฑา
  อ่านว่า ครุ-ทา
 16. ความทุกข์
  อ่านว่า คฺวาม-ทุก
 17. คุณค่า
  อ่านว่า คุน-ค่า
 18. คุณโทษ
  อ่านว่า คุน-โทด
 19. จระเข้
  อ่านว่า จอ-ระ-เข้
 20. จักรยาน
  อ่านว่า จัก-กะ-ยาน
 21. ฉะเชิงเทรา
  อ่านว่า ฉะ-เชิง-เซา
 22. ซอมซ่อ
  อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ
 23. ซื่อสัตย์
  อ่านว่า ซื่อ-สัด
 24. ญาติวงศ์
  อ่านว่า ยาด-ติ-วง
 25. ดุลยพินิจ
  อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด
 26. ตฤณ
  อ่านว่า ตฺริน
 27. ตำรวจ
  อ่านว่า ตำ-หฺรวด
 28. ตุ๊กตา
  อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา
 29. ถนน
  อ่านว่า ถะ-หฺนน
 30. ทรัพย์สิน
  อ่านว่า ซับ-สิน
 31. ทฤษฎี
  อ่านว่า ทฺริด-สะ-ดี
 32. ธรรมชาติ
  อ่านว่า ทำ-มะ-ชาด
 33. นาฬิกา
  อ่านว่า นา-ลิ-กา
 34. ปฐมวัย
  อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-ไว
 35. ประพฤติ
  อ่านว่า ปฺระ-พฺรึด
 36. ประวัติศาสตร์
  อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด
 37. ประโยชน์
  อ่านว่า ปฺระ-โหฺยด
 38. ปรัก
  อ่านว่า ปฺรัก
 39. ปรักหักพัง
  อ่านว่า ปะ-หฺรัก-หัก-พัง
 40. ปรัชญา
  อ่านว่า ปฺรัด-ยา
 41. ปรารถนา
  อ่านว่า ปฺราด-ถะ-หฺนา
 42. ปรารภ
  อ่านว่า ปฺรา-รบ
 43. ปราศรัย
  อ่านว่า ปฺรา-ไส
 44. ปักเป้า
  อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า
 45. ผลีผลาม
  อ่านว่า ผฺลี-ผฺลาม
 46. พยาธิ
  อ่านว่า พะ-ยา-ทิ
 47. พรหม
  อ่านว่า พฺรม
 48. พรหมา
  อ่านว่า พฺรม-มา
 49. พระมหากษัตริย์
  อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-สัด
 50. พราหมณ์
  อ่านว่า พฺราม
 51. พฤกษา
  อ่านว่า พฺรึก-สา
 52. พฤษภาคม
  อ่านว่า พฺรึด-สะ-พา-คม
 53. พฤหัสบดี
  อ่านว่า พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี
 54. พลาสติก
  อ่านว่า พฺลาด-สะ-ติก
 55. พุทรา
  อ่านว่า พุด-ซา
 56. ภาพยนตร์
  อ่านว่า พาบ-พะ-ยน
 57. ภูมิปัญญา
  อ่านว่า พู-ม-ปัน-ยา
 58. มกราคม
  อ่านว่า มก-กะ-รา-คม
 59. มณโฑ
  อ่านว่า มน-โท
 60. มรรยาท
  อ่านว่า มัน-ยาด
 61. มารยาท
  อ่านว่า มาน-ระ-ยาด
 62. รูปภาพ
  อ่านว่า รูบ-พาบ
 63. ฤกษ์
  อ่านว่า เริก
 64. ฤาษี
  อ่านว่า รือ-สี
 65. วันอาสาฬหบูชา
  อ่านว่า วัน-อา-สาน-หะ-บู-ชา
 66. วิตถาร
  อ่านว่า วิด-ถาน
 67. ศฤงคาร
  อ่านว่า สิง-คาน
 68. สมดุล
  อ่านว่า สะ-มะ-ดุน
 69. สมรรถภาพ
  อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
 70. สรรเสริญ
  อ่านว่า สัน-เสิน
 71. สรวล
  อ่านว่า สวน
 72. สระ
  อ่านว่า สะ
 73. สร้อย
  อ่านว่า ส้อย
 74. สร้างสรรค์
  อ่านว่า ส้าง-สัน
 75. สวรรคต
  อ่านว่า สะ-หวัน-คด
 76. สวาสดิ์
  อ่านว่า สะ-หฺวาด
 77. สัปดาห์
  อ่านว่า สับ-ดา
 78. สัมปรายภพ
  อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ
 79. สุนัข
  อ่านว่า สุ-นัก
 80. องุ่น
  อ่านว่า อะ-หฺงุ่น
 81. อร่อย
  อ่านว่า อะ-หฺร่อย
 82. อัชฌาสัย
  อ่านว่า อัด-ชา-ไส
 83. เปรมปรีดิ์
  อ่านว่า เปฺรม-ปฺรี
 84. เพชร
  อ่านว่า เพ็ด
 85. เพลา
  อ่านว่า เพ-ลา
 86. เพลารถ
  อ่านว่า เพฺลา-รด
 87. เมฆ
  อ่านว่า เมก
 88. เมรุ
  อ่านว่า เมน
 89. เศรษฐกิจ
  อ่านว่า เสด-ถะ-กิด
 90. เศร้าโศก
  อ่านว่า เส้า-โสก
 91. เสมา
  อ่านว่า เส-มา
 92. เสลา
  อ่านว่า เส-ลา
 93. เสสรวล
  อ่านว่า เส-สวน
 94. แขม
  อ่านว่า แขมฺ
 95. แสดง
  อ่านว่า สะ-แดง
 96. แหน
  อ่านว่า แหน
 97. โกฏิ
  อ่านว่า โกด
 98. โขยกเขยก
  อ่านว่า ขะ-โหฺยก-ขะ-เหฺยก
 99. โฆษณา
  อ่านว่า โคด-สะ-นา
 100. โทรทัศน์
  อ่านว่า โท-ระ-ทัด

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำในภาษาไทยทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำในภาษาไทย ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน

 บทความน่ารู้